Polityka prywatności

Polityka dotycząca cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie
z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie
z naszej witryny oznacza akceptację, przez Państwa, klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Klauzula informacyjna:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest CENTRUMGAZ sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. 1 Maja 88C, 96-300 Żyrardów), która prowadzi biura w Żyrardowie (ul. Reymonta 8,
96-300 Żyrardów) oraz w Skierniewicach (ul. Łódzka 28a, 96-100 Skierniewice). Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@centrumgaz.eu, nr tel.: 537 72 72 72.

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych – Natalię Petryk-Sadowską, dane kontaktowe: iod@centrumgaz.eu

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, w tym dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
 2. prowadzenia komunikacji w formie elektronicznej;
 3. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
 4. marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług w czasie trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);
 5. tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);
 6. ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, oświadczenie
o wyrażeniu zgody określa cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

 1. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom, świadczącym usługi informatyczne, obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne;
 2. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej
  z Państwem umowy – jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału;
 3. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, rozpatrywanie reklamacji i rozliczania umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe;
 4. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom) – w związku
  z dokonywanymi płatnościami.
 1. Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy w przyszłości przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

 1. Dane osobowe przechowywane będą:
 2. przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów, przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dochodzenie roszczeń);
 3. do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu – w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych.
 4. Jakie macie Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Mogą Państwo złożyć do nas:

1) wniosek o:

 1. sprostowanie nieprawidłowych danych;
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 3. ograniczenie przetwarzania poprzez wstrzymanie operacji na danych przez określony czas albo nieusuwanie danych (we wniosku należy wskazać właściwy sposób ograniczenia przetwarzania);
 4. dostęp do danych, w tym udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub kopię danych;
 5. przeniesienie danych (jeżeli zostało spełnione warunki zawarte w art. 20 ust. 1 RODO);

2) sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania):

 1. jeżeli podstawą przetwarzania jest marketing bezpośredni naszych usług lub produktów – wówczas jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania danych w tym celu;
 2. jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – wówczas jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania danych
  w tych celach, chyba że wykażemy (a) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź (b) ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw
  i wolności.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie zgody, taką zgodę można cofnąć
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

 1. Skarga

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.